Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

Vlada Republike Slovenije

uradvlade

Vlada je na današnji seji sprejela več odlokov z ukrepi za obvladovanja epidemije COVID-19. Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v določenih statističnih regijah, se v slednjih ukinjajo posamezne izjeme, ki so se sprostile pretekli teden. Nekatere novosti pa prinaša Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 30. januarja 2021 in velja do vključno 5. februarja 2021.

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se predlaga nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

V Odloku se dodaja izjema, da se v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, dovoli prodaja nogavic in perila.

Z zadevnim odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so vsebovane v veljavnemu odloku, spreminjajo pa se statistične regije, ki izpolnjujejo pogoj bolj ugodne epidemiološke slike. Te statistične regije pa so: Osrednjeslovenska, Podravska, Gorenjska, Koroška, Primorsko-notranjska, Pomurska in Savinjska.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je na današnji seji glede na strokovna mnenja podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.

Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi se ocenjuje, da je treba podaljšati ukrepe iz navedenega odloka do 5. februarja 2021, pri čemer se kot izjema od prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji pri knjižnicah, muzejih in galerijah, zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v določenih statističnih regijah črtata statistični regiji Obalno-kraška in Zasavska, navedeni statistični regiji pa se dodajata pri izvajanju brezstične izposoje vnaprej pripravljenega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih površinah knjižnic.

Vir: Ministrstvo za kulturo
Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije z 21. januarjem 2021 prepovedala obratovanja vseh žičniških naprav za prevoz oseb v črnih statističnih regijah, z izjemami nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb. V rdečih regijah, v katerih je dovoljeno obratovanje žičniških naprav pod pogojem bodisi, da upravljavec žičniške naprave zagotovi hitro testiranje v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče oziroma, da se upravljavcu naprav s strani uporabnika predloži negativni test na COVID 19, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24. ur. Navedeno ne velja za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov ter otroke v spremstvu staršev, do vključno 12. leta starosti.

NIJZ je pripravil priporočila, da je v manjših zaprtih žičniških napravah (krožne kabinske žičnice, do 6 potnikov) dovoljen prevoz enega potnika, izjema so osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih. Na nihalni žičnici in vzpenjači je potrebna medosebna razdalja najmanj 1,5 m, prav tako so izjema osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih.

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu, dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za učence katerekoli starostne skupine. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z vsemi vrstami žičniških naprav se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili NIJZ in se tudi s tem predlogom odloka ne spreminjajo.

Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno v regijah: Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko - Notranjska, Savinjska v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.

Če pogoja iz prejšnjega odstavka upravljavec naprav ne more izpolniti iz objektivnih razlogov, je uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni test na COVID-19, opravljen v Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Predložitev negativnega testa COVID-19 ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.

Odlok začne veljati 30. januarja 2021 in velja do vključno 5. februarja 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada izdala o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Tako se določa, da omejitve pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil veljajo za:

Tako se določa, da omejitve pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil veljajo za:

1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

2. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

3. pooblaščene organizacije pri izvajanju:

začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,

usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

4. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:

izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
vozniških izpitov.

Navedene dejavnosti se lahko izvajajo le skladno s sprejetimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19, in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, predhodno opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi. Storitve iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo le osebe, ki imajo negativni izvid testa, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 72 ur.

Za potrošnike velja, da je udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji je dovoljena le potrošnikom, ki opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi in subjektu iz prvega odstavka tega člena predložijo negativni izvid testa, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur.

Hkrati se določa, da pogoj zagotavljanja hitrega (HAGT) ali PCR testa pri izvajanju ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:

pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo:

naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije s področja motornih vozil;

pooblaščene organizacije, ki izvajajo:

postopke in naloge v tahografskih delavnicah,
redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga,

če je pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev zagotovljen najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevana vsa higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

Ta odlok začne veljati 30. januarja 2021 in velja do vključno 5. februarja 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
Vlada izdala Odlok o začasni prepovedi izvajanja preizkusov znanja in podaljšanju veljavnosti potrdil o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav

Odlok se izdaja v okviru ukrepov omejitve gibanja z namenom preprečevanja širjenja bolezni COVID 19. S tem odlokom se Komisiji za preizkus znanja delavcev za upravljanje energetskih naprav začasno prepove izvajanje prvih in občasnih preizkusov znanja za upravljavce energetskih naprav.

Zaradi daljšega časa, ko izvajanje preizkusov ni bilo mogoče, je nekaterim delavcem, ki upravljajo z energetskimi napravami potekla veljavnost potrdila o strokovni usposobljenosti. S tem odlokom se delavcem, ki jim je veljavnost potrdila potekla v času med razglasitvijo epidemije, in sicer od 18. oktobra 2020 do 28. februarja2021, podaljša veljavnost potrdil o strokovni usposobljenosti do 31. marca 2021.

Na podlagi Načrta sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID 19, ki ga je vlada sprejela na seji 3. decembra 2020 se predvideva, da bo potreba po ukrepu o prepovedi izvajanja preizkusov znanja trajala toliko časa, dokler v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID 19 ne bo dosežen oranžni semafor (pod 1000 okužb / 1000 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19).

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
Pri ukrepih pri vstopu v Slovenijo ni vsebinskih sprememb, Grčija ni več na rdečem seznamu

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 29. januarja in velja do 5. februarja 2021.

Odlok ne prinaša vsebinskih sprememb pri izjemah za vstop, veljavnosti testov PCR in HAT ter pri napotitvi v karanteno na meji.

Rdeči seznam držav (karantena ob vstopu, razen za izjeme ali z negativnim testom PCR ali HAT)

Na seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja ni več Grčije (vstop iz Grčije je torej brez negativnega testa ali napotitve v karanteno), pri administrativnih enotah Norveške pa je manjša sprememba. Na seznam tretjih držav je dodana Malezija.

Države članice EU oziroma schengenskega območja (velja od 29. januarja 2021):

Andora
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Ciper
Češka
Danska (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen pokrajin Ferski otoki in Grenlandija
Estonija
Francija: vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskih ozemelj Guadeloupe, Martinique in La Reunion
Hrvaška
Irska
Italija
Latvija
Lihtenštajn
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Monako
Nemčija
Nizozemska
Norveška (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Oslo, Rogaland in Viken
Poljska
Portugalska
Romunija
San Marino
Slovaška
Španija
Švedska
Švica
Vatikan

Tretje države (velja od 29. januarja 2021)

Afganistan
Albanija
Alžirija
Angola
Argentina
Armenija
Azerbajdžan
Bahami
Bahrajn
Bangladeš
Barbados
Belize
Belorusija
Benin
Bocvana
Bolivija
Bosna in Hercegovina
Brazilija
Burkina Faso
Burundi
Butan
Čad
Čile
Črna gora
Demokratična republika Kongo
Dominikanska republika
Egipt
Ekvador
Ekvatorialna Gvineja
Eritreja
Esvatini
Etiopija
Filipini
Gabon
Gambija
Gana
Gruzija
Gvajana
Gvatemala
Gvineja
Gvineja Bissau
Haiti
Honduras
Indija
Indonezija
Irak
Iran
Izrael
Jamajka
Jemen
Jordanija
Južna Afrika
Južni Sudan
Kamerun
Kanada
Katar
Kazahstan
Kenija
Kirgizija
Kolumbija
Komori
Kosovo
Kostarika
Kuvajt
Lesoto
Libanon
Liberija
Libija
Madagaskar
Malavi
Maldivi
Malezija
Mali
Maroko
Mavretanija
Mehika
Moldavija
Mongolija
Mozambik
Namibija
Nepal
Niger
Nigerija
Nikaragva
Oman
Pakistan
Panama
Papua Nova Gvineja
Paragvaj
Peru
Republika Kongo
Rusija
Salvador
Sao Tome in Principe
Savdska Arabija
Sejšeli
Senegal
Severna Koreja
Severna Makedonija
Sierra Leone
Sirija
Slonokoščena obala
Somalija
Srbija
Srednjeafriška republika
Surinam
Sveti Vincencij in Grenadine
Tadžikistan
Tanzanija
Togo
Trinidad in Tobago
Tunizija
Turčija
Turkmenistan
Ukrajina
Urugvaj
Uzbekistan
Venezuela
Vzhodni Timor
Zambija
Združene države Amerike
Združeni arabski emirati
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Zelenortski otoki
Zimbabve

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve
Vlada podaljšala ukrep začasne ustavitve pozivanja oseb v zavode za prestajanje kazni zapora

Vlada Republike Slovenije je na današnji sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa začasne ustavitve pozivanja oseb v zavode za prestajanje kazni zapora.

Ukrep, da se novi postopki za pozivanje obsojencev na prestajanje kazni zapora in oseb, ki jim je odrejen nadomestni zapor, na prestajanje nadomestnega zapora, ne začnejo, že začeti postopki pa se ustavijo, ki ga določa 24. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se podaljša do 31. marca 2021.

Ker bo zdaj veljavni ukrep 31. januarja 2021 prenehal veljati, je pomembno, da se izvajanje ukrepa ne prekinja, zato se določa veljavnost tega sklepa z naslednjim dnem po prenehanju ukrepa, na podlagi Sklepa Vlade RS o podaljšanju ukrepa začasne ustavitve pozivanja oseb v zavode za prestajanje kazni zapora.

Vir: Ministrstvo za pravosodje
Vlada podaljšala ukrep odloga izvršbe

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe.

Ukrep odloga izvršbe iz 121. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 se podaljša do 17. marca 2021.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) je bila z 31. decembra 2020 odložena izvršba za dolžnike, ki so fizične osebe (prvi odstavek 121. člena). Odložene niso izvršbe v nujnih zadevah, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal (drugi odstavek 121. člena).

Namen zakonskega odloga izvršbe je olajšanje stiske ranljivih skupin v obdobju epidemije in zaostrenih ekonomskih razmer. Za številne posameznike, ki so bili že pred epidemijo v hudi finančni stiski, so epidemija in z njo povezani ukrepi pripeljali do zamujanja s plačilom obveznosti.

Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da glede razmere in dejansko stanje še vedno obstojijo razlogi, zaradi katerih je bil določen ukrep odloga izvršbe, zato ga s sklepom podaljšuje do 17. marca 2021, to je do dne, ko je razglašena epidemija v skladu z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za pravosodje
Vlada podaljšala ukrep na področju davčne izvršbe

Vlada je v luči zaostrenih ekonomskih razmer v času epidemije COVID-19 danes sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe, v skladu s katerim začne davčni organ izvršbo samo v nujnih zadevah.

Ker se zaradi zaostrenih ekonomskih razmer davčni zavezanci soočajo s težavami pri pridobivanju prihodka in pravočasnem plačilu davčnih obveznosti, podaljšujemo veljavnost ukrepa iz 118. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, in sicer do 17. marca 2021, to je do dne, ko je na območju Slovenije razglašena epidemija.

Ocenjujemo, da bo podaljšanje veljavnosti omenjenega ukrepa zavezancem olajšalo izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Vir: Ministrstvo za finance
Vlada podaljšala veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

S tem odlokom se do 5. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,
Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

V posameznih odlokih so določbe, ki vlado zavezujejo k preverjanju utemeljenosti ukrepov iz posameznega odloka vsakih sedem dni, prav tako pa končna določba jasno določa sedemdnevno veljavnost posameznega odloka.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Vir: Ministrstvo za zdravje
Poročilo o opravljenih nadzorih Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2)

Vlada se je seznanila s Poročilom glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2).

V obdobju od 18. do 24. januarja 2021 je bilo skupno število opravljenih nadzorov vseh inšpekcijskih organov, določenih v PKP7, 3.740. Izrečenih je bilo 34 prekrškovnih sankcij, 335 opozoril po Zakonu o prekrških in 126 upravnih ukrepov.

Zdravstveni inšpektorat je od tega opravil 1.047 nadzorov, izrekel pa 9 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških, 70 opozoril in 10 upravnih ukrepov.

Vir: Ministrstvo za zdravje
Seznanitev vlade s poročilom o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2)

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2).

Zdravstveni inšpektorat RS je v obdobju od 20. do 22. januarja 2021 začel inšpekcijski nadzor na dodatnih 52 cepilnih mestih, na katerih se izvaja cepljenje proti COVID-19.

V okviru inšpekcijskih nadzorov je inšpektorat pri izvajalcih cepljenja pridobival podatke o:

številu zaprošenih odmerkov cepiva po posameznih cepilnih mestih,
številu prejetih odmerkov po posameznih cepilnih mestih,
številu izvedenih cepljenj po posameznih cepilnih mestih,
strukturi cepljenih oseb in
vnosu opravljenih cepljen v Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO).

Vir: Ministrstvo za zdravje
Vlada je obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2

Vlada Republike Slovenije je obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa (SARS-CoV-2).

Od 19. do 25. 1. 2021 je policija prejela 73 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 1043. Izrekla je 693 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 473 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji izdala 6419 potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za 49 odstotkov več kot teden prej. Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (3923), Kosova (756), Hrvaške (482) in Srbije (352).

V tem obdobju je bilo obravnavanih 39 oseb, ki so nezakonito prestopile državno mejo. Letos do 25. 1. je policija obravnavala šest primerov, v katerih je bilo prijetih osem tihotapcev ljudi (sedem tujcev in en slovenski državljan) z 31 nezakonitimi migranti. Zoper šest tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve
Pregled razpoložljivosti inšpektorjev in nujnih nalog inšpekcij

Vlada je na današnji seji opravila pregled razpoložljivosti inšpektorjev in nujnih nalog inšpekcij v obdobju 18 do 24. januarja 2021

Gradivo vsebuje podatke o razpoložljivih inšpektorjih, nujnih nalogah inšpekcij ter izrečenih ukrepih in opravljenih nadzorih na inšpektorja v obdobju od 18. do 24. januarja 2021. in sicer v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora na podlagi določb Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije v zvezi z Zakonom o nalezljivih boleznih.

V omenjenem obdobju se je povečalo skupno število opravljenih nadzorov na inšpektorja (9,8) glede na predhodni teden (9,7), s tem, da so občutno višje število nadzorov na inšpektorja opravili na Inšpektoratu RS za delo, Inšpektoratu RS za šolstvo in šport in Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Prav tako se je povečalo skupno število izrečenih ukrepov na inšpektorja (1,3) glede na predhodni teden (1,2), pri čemer se je število izrečenih ukrepov povečalo pri istih prej navedenih inšpektoratih oziroma inšpekcijah.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje egqjywex Pomagajte nam preprečiti SPAM!