Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predloge amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju ter odgovora v zvezi z izdajo začasne odredbe zaradi odprave odločbe o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave.

uradvlade

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju.

V primerih, kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema Državni zbor, in mu ga pošlje v obravnavo, lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev amandmaja le ob soglasju vlade.

Ministrstvo za pravosodje je amandmaje, ki so redakcijske narave, pripravilo zaradi uskladitve besedil, v skladu s pripombami Zakonodajno pravne službe Državnega zbora.

Vir: Ministrstvo za pravosodje

Odgovora vlade v zvezi z izdajo začasne odredbe zaradi odprave odločbe o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave

Vlada je določila odgovora na zahtevi za izdajo začasne odredbe v tožbi tožeče stranke DPRS- Društva za preučevanje rib Slovenije in Združenja ROVO zaradi odprave Odločbe Vlade Republike Slovenije prevlada javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave, 9. 12. 2020 in ga pošlje Upravnemu sodišču Republike Slovenije (RS).

V odgovorih vlada utemeljuje, da zakonski pogoji iz 32 člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) niso izpolnjeni in predlaga Upravnemu sodišču RS, da predlog zahtevka za začasno odredbo kot neutemeljen zavrne.

Vlada pojasnjuje, da je v odločbi zgolj ugotovljeno, da je javni interes energetike-obnovljivih virov v primeru izgradnje hidroelektrarne (HE) Mokrice tako velik, da prevlada nad javnim interesom ohranjanja narave. Odločba o prevladi je šele pogoj, da investitor lahko nadaljuje s pridobivanjem gradbenega dovoljenja v integralnem postopku, saj je bil integralni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja prekinjen ravno zaradi razrešitve predhodnega vprašanja glede prevlade ene javne koristi nad drugo javno koristjo. Začetek gradnje in s tem morebitni začetek nastanka očitane težko popravljive škode je vezana na pravnomočnost gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje v integralnem postopku še ni bilo izdano. DPRS in ROVO bosta lahko v njem sodelovala in izpodbijala to dovoljenje v ločenem upravnem sporu. DPRS je tudi že podal vlogo za priznanje statusa stranskega udeleženca in status mu je priznan po tretjem odstavku 36. člena Gradbenega zakona.

Projekt dokončanja gradnje hidroelektrarn (HE) na spodnji Savi oziroma gradnje večnamenskega projekta HE Mokrice sodi med pomembne projekte, ki so opredeljeni s sprejetim Interventnim zakonom o odpravi ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID 19, katerega osnovni namen in cilj je učinkovita izvedba predpisanih postopkov, da pride do investicij, ki so pomembne za zagon gospodarstva v najkrajšem možnem času. V primeru začetka gradnje večnamenskega projekta gre za okoli 200 milijonov evrov vredno investicijo, ki jo v pretežni meri izvaja slovensko gospodarstvo. Posledice izvedbe tega projekta na rast bruto domačega proizvoda in davčnih prihodkov so pozitivne in znatne. Posledično bi izdaja začasne odredbe, da se odločitev vlade v celoti zadrži do pravnomočnosti odločitve o tožbi v upravnem sporu, pomembno posegla in zadržala izvajanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice v okviru integralnega postopka ter odložila načrtovano pridobivanje gradbenega dovoljenja in izvedbo projekta. Pri tem bi nastale tudi druge negativne posledice glede izpolnjevanja zavez Republike Slovenije pri doseganju deleža obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije skladu s sprejetim Nacionalnim podnebno energetskim načrtom in direktivami Evropske unije.

Projekt dokončanja gradnje HE na spodnji Savi oziroma gradnje večnamenskega projekta HE Mokrice bo dokončno zagotovil poplavno varnost številnim vasem (Loče, Mihalovci, Rigonce, Čatež ob Savi, Krška vas, Velike Malence, Mostec, in tako dalje) in prebivalcem v občini Brežice. Zadržanje izvajanja postopka pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja zaradi zadržanja izvršitve odločbe vlade o prevladi druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave bi odložilo tudi izvedbo ukrepov protipoplavne zaščite, pri čemer bi bili ogroženi prebivalci, saj bi bili dalj časa dodatno izpostavljeni poplavam in bi na drugi strani lahko nastala težko popravljiva škoda kot posledica kasnejše izvedbe ali neizvedbe HE Mokrice. Okoljevarstvena organizacija ROVO gradi svoje nasprotovanje projektu HE Mokrice z alternativo gradnje sončnih elektrarn na vodnih, priobalnih in degradiranih površinah. Tehnično gledano to ni in ne more biti alternativa. Proizvodnja električne energije z izkoriščanjem energetskega potenciala vode v hidroelektrarnah je skozi vse leto in varira glede na hidrologijo reke. Proizvodnja je največja v spomladanskih in jesenskih mesecih ter tudi v obdobju milih zim, medtem, ko je poleti nižja zaradi pogosto suhih obdobij. Proizvodnja HE je bistveno bolj stabilna in predvidljiva, kot pa proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn. Le-ta je praviloma zelo nizka (le 10% glede na poletja) v zimskem obdobju, ko pa se potrebuje največ električne energije. Gradnja sončnih elektrarn ob HE je torej le koristni dodatek HE in nikakor ne nadomestilo gradnji HE, saj sončne elektrarne največ proizvajajo poleti, ko je proizvodnja HE pogosto najnižja.

Zato vlada glede na vse navedeno oporeka navedbam obeh tožečih strank glede izdaje začasne odredbe, saj meni, da v skladu z 32 členom ZUS-1 ni zakonskih pogojev za izdajo le- te, in predlaga, da se predlog zahtevka kot neutemeljen zavrne.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje ddkwxdjy Pomagajte nam preprečiti SPAM!