Prisluhnite nam radio LIVE Broadcast!

Poslušajte  Radio Sevnica-Narodnjak KLIKNI ME logo sevnica

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Občinske novice Občine Sevnica 14. maj 2021

Ministrstvo odobrilo sofinanciranje gradnje nove OŠ Ane Gale Sevnica

sevnica


Občina Sevnica je na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt izgradnje nove Osnovne šole Ane Gale Sevnica. Prejet je bil sklep o odobritvi sofinanciranja projekta v višini 1.097.000 evrov. Projekt je za izvedbo načrtovan v letih 2022 in 2023, do pričetka izvedbe je potrebno zagotoviti še vso projektno dokumentacijo.
V obstoječi šolski stavbi OŠ Ane Gale Sevnica primanjkuje površin, specializiranih učilnic, veliko je arhitekturnih ovir, v objektu ni dvigala, poleg tega je objekt energetsko potraten.

Občina Sevnica je na podlagi potreb po novih, sodobnih prostorih, pridobila projektne pogoje in pripravila idejno zasnovo projekta izgradnje nove šole ob sevniški šoli in enoti Vrtca Kekec – z rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo obstoječe stavbe vrtca. Ob izgradnji vseh prostorov za potrebe šole z učilnicami in vsemi spremljajočimi prostori za izvedbo programov bi hkrati ohranili dva oddelka vrtca ter celovito uredili širšo okolico s parkirnimi površinami. Ocenjena vrednost projekta je 2,3 milijona evrov.
V preteklih tednih je bilo izvedeno javno naročilo za izbor pripravljavca projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pogodba z izbranim izvajalcem, TMD Invest d.o.o. iz Ptuja, bo podpisana naslednji teden.
Cilj je, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno do konca leta 2021, sledi pridobitev novelacije investicijske dokumentacije in nato objava javnega naročila za izbor izvajalca gradnje objekta. Pričetek izvedbe na terenu je načrtovan v juniju 2022, selitev v prostore nove šole pa je načrtovana jeseni 2023.
Vse predšolske in šolske občinske investicije so odraz s strani Občinskega sveta Občine Sevnica sprejete strategije šolske in predšolske vzgoje ter načrta razvoja investicij na vseh lokacijah na območju celotne občine.

 

Ureditev ceste Primož–Hubajnica
V teku je ureditev lokalne ceste Primož–Hubajnica. Dela vključujejo nadvišanje in razširitev križišča v Hubajnici ter ureditev ceste v smeri proti Primožu z odvodnjavanjem, razširitvijo in asfaltacijo skupne dolžine okrog 550 metrov. Navedene ureditve bodo omogočile večjo preglednost v križišču, lažje vključevanje v promet ter splošno večjo varnost za vse uporabnike. Na podlagi javnega naročila izbrani izvajalec del je podjetje CGP d.d., pogodbena vrednost znaša dobrih 100.000 evrov.

 

Participativni proračun Občine Sevnica za leto 2022
Objavljen je tretji razpis »Sobivam, sodelujem, soodločam«, s katerim občanke in občane vabimo k sodelovanju pri oblikovanju dela občinskega proračuna za leto 2022. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine.
Sredstva iz participativne kvote so razdeljena med posamezna območja sevniške občine, temeljna enota pa je krajevna skupnost. Občina Sevnica ima enajst krajevnih skupnosti, v katerih živi zelo različno število ljudi. Značilnost občine je eno oziroma dve strnjeni središči tudi z večstanovanjskimi objekti, na drugi strani pa razpršena gradnja, gozdne površine in kmetijska gospodarstva, male vasi in zaselki, dolge cestne povezave in precejšnje višinske razlike.
Glede na navedene značilnosti posameznih krajevnih skupnosti je bilo pri pripravi participativnega proračuna določenih šest območij razporejanja dela proračunskega denarja. Celotna kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je 120 tisoč evrov, za vsako izmed območij pa je določena kvota do 20 tisoč evrov.
Vsi pogoji za sodelovanje in upravičenost za uvrstitev v kvoto posameznega območja so objavljeni na spletni strani www.obcina-sevnica.si. Rok za podajo pobud je 10. junij 2021.
Vložene pobude bo pregledala strokovna komisija, ki bo tehtala zakonitosti vsebine pobude, skladnost z usmeritvami Občine Sevnica ter ustreznost glede na navedene kriterije. V kolikor presoja ne bo možna, lahko komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi pobude.
Seznam pobud, ki bodo ustrezale kriterijem, bo objavljen na občinski spletni strani in preko sredstev obveščanja vsaj mesec dni pred glasovanjem. V teh objavah bo posamezna pobuda označena z unikatno kodo, ki bo uporabljena za glasovanje. Glasovanje bo predvidoma potekalo v začetku septembra 2021 in bo javno najavljeno. Glasovanje bo časovno omejeno in bo teklo preko SMS oddajanja glasov. Glasovati bo možno enkrat za eno pobudo.
V proračun Občine Sevnica za leto 2022 se bodo uvrstile tiste pobude, ki bodo prejele največ glasov znotraj posameznega območja, seštevek njihovih vrednosti pa ne bo presegel najvišje vrednosti območja. V primeru enakega števila glasov ima prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala hitreje.

Razpis za gospodarstvo odprt še do 20. maja
Še do 20. maja je odprt javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2021. Vsebina razpisa zajema subvencioniranje naslednjih ukrepov: promocijo izdelkov in storitev na sejmih, pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij ter finančne spodbude za lokalne turistične ponudnike.
Skupna višina razpoložljivih razpisnih sredstev je 76.000 evrov. Vse informacije, vključno z razpisno dokumentacijo, so objavljene na spletni strani www.obcina-sevnica.si.

Novi kralj cvička bo Matjaž Golob iz Društva vinogradnikov Malkovec
Po ocenjevanju vin v sklopu 49. Tedna cvička je Zveza društev vinogradnikov Dolenjske sporočila veselo novico, da bo novi kralj cvička postal Matjaž Golob iz Društva vinogradnikov Malkovec. Dosežek dopolnjuje še letošnji najbolje ocenjeni cviček, ki ga je pridelal Uroš Flajs iz istega društva.
Vinogradništvo je del razvoja podeželja kot kompleksnega ekonomskega in socialnega prostora. V sevniški občini je dediščina vinogradništva skrbno negovana, tudi v okviru vseh štirih vinogradniških društev z vinogradniki in vinogradnicami, ki so zaslužni za veliko pestrost vin z našega območja, tudi za visoko kakovost cvička. To in vsi pretekli odlični dosežki na ocenjevanjih potrjujejo njihovo odlično delo.

Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Radio Sevnica

Loading radio ...

Z vami je Radio Sevnica v živo!

radio online

Radio Sevnica v ŽIVO/LIVE

Save

Save

Save

Save

Predvajalniki za poslušanje radia - Klikni Prenesi in Shrani

Predvajalniki!!!

Winamp

   vlc            

winamp

Save

Save

Save

Save

Save

SPONZORJI

logo asdvs

dosje devices mockup4

stran gostuje

partynet1 
 doniram

                                                radio sevnica na t2oglasnoporocilo3       

zalozba mandarina