Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

Poročilo 17. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica

sevnica

Občinski svet Občine Sevnica se je v sredo sestal na 17. redni seji. Prvi del seje je bil namenjen področju družbenih dejavnosti, in sicer celoviti analizi stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrtu razvoja potrebnih investicij za naslednje obdobje. Občina Sevnica veliko investira v objekte predšolske in šolske vzgoje, objekte posodablja in ureja. Prostorske potrebe pase precej spreminjajo, predvsem na področju pre dšolske vzgoje, kjer se beleži stalni trend višanja vključenosti v vrtce. Na podlagi projekcij števila otrok in prostorskih potreb Občina Sevnica načrtuje prostorska povečanja in posodobitve na podlagi potrebobmočja celotne občine

S področja družbenih dejavnosti so svetniki obravnavali in soglašali k predlogu soglasja o sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica, ki delujejo na osmih lokacijah. Na podlagi vpisa otrok so vrtci, eden kot samostojnizavod in trije kot enote pri osnovnih šolah, predložili predloge organizacije in sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2020/2021 ter občino kot ustanoviteljico zaprosili za soglasje. Število zaposlenih je odvisno od števila otrok, ki obiskujejo vrtec, števila oddelkov, ki se oblikujejo na podlagi veljavnih normativov, od odpiralnega časa vrtca, od notranje površine vrtca, poseben izračun pa se uporablja za določitev delavcev v kuhinji. V šolskem letu 2020/2021 je v vrtce vpisanih 725 otrok, oblikovanih bo 41 oddelkov

Člani sveta so podali soglasje k predlaganim cenam vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine. Na ceno programa ključno vpliva število oddelkov, število in starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil so za vse vrtce enaka. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki plačajo starši, od cene programa, v katerega je otrok vključen.

 

Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2020, ki je prikaz polletnih poročil posameznih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. Proračun se v celoti izvaja kot načrtovano. Prihodkovna stran je skladna s sprejetim proračunom, na odhodkovni strani pa je poraba manjša, saj je težišče investicij usmerjeno v drugo polovico leta.
Sledila je obravnava Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020. Občina Sevnica je k prvemu letošnjemu rebalansu pristopila predvsem zaradi spremembe višine povprečnine. Med največjimi dodanimi vsebinskimi spremembami proračuna so povišanje sredstev za vzdrževanje cest in javnih površin, več virov za nekatere investicije na cestnem in vodooskrbnem področju ter za razvoj komunalne infrastrukture, dodatna sredstva za opremo vrtca, dodaten vir za nakup vozil za projekt Sopotniki in za sevniški zdravstveni dom, viri za projektne dokumentacije za dograditve nekaterih šolskih objektov, nov vir za nakup frizersko-brivskega salona na trgu v Sevnici, več sredstev za energetsko sanacijo Tončkovega doma in druge.
Sledila je seznanitev z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem, soodločam« – Participativni proračun Občine Sevnica za leto 2021. Na poziv, namenjen občanom, da v obliki manjših projektov predlagajo tiste ureditve, ki se jim zdijo potrebne, je bilo prejetih 48 pobud, od tega je bilo 45 obravnavanih, ena je bila vložena prepozno, dve pa sta v realizaciji že letos. Po opravljenih ocenah pobud z vidika pristojnosti oziroma formalno-pravnih vprašanj je bilo 28 sprejetih in uvrščenih v proračun za leto 2021. Za projekt »Sobivam, sodelujem, soodločam« se v proračunu nameni 96.480 evrov. Prejete pobude, za katere Občina Sevnica ni pristojna, bodo posredovane drugim ustreznim institucijam z namenom aktivnega sodelovanja pri izvedbi.
Na seji je bilo obravnavanih tudi več kadrovskih imenovanj v svete javnih zavodov.

 

Dobrodošel, Bralko!

Pri osnovni šoli Boštanj je v ponedeljek, v okviru nacionalnega meseca skupnega branja in v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, potekal sprejem Posavske potujoče knjižnice.
Posavski bibliobus, ki je poimenovan Bralko, se bo ustavljal v 72 krajih. Večino krajev bo obiskal vsaj enkrat na mesec, v nekaterih krajih, predvsem tam, kjer so šole in vrtci in ni stacionarne knjižnice, se bo ustavljal na 14 dni. Skupaj se bo v enem mesecu bibliobus ustavil na 87 postajališčih. Na svojo prvo pot se bo odpravil 5. oktobra 2020.

V projektu sodelujejo Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Brežice, Knjižnica Sevnica in Knjižnica Laško z enoto Radeče. Projekt nakupa vozila so finančno in vsebinsko podprli Ministrstvo za kulturo, Občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Brežice, Občina Sevnica in Občina Radeče.

V sevniški občini bo imela ta inovativna knjižnica na kolesih postanek v 16 krajih, na policah pa bo imela okrog 6 tisoč enot gradiva, med njimi knjig, revij in neknjižnega gradiva. S potujočo knjižnico želijo posavske knjižnice razširiti svoje poslanstvo po širšem območju vseh posavskih občin in se približati tudi tistim, ki so težje mobilni in oddaljeni od mestnih središč, kjer so stacionarne enote knjižnice.

Dogodek je povezoval Nik Škrlec, Nuška Drašček je zapela himno Posavske potujoče knjižnice, Matjaž Stibilj pa se je predstavil v vlogi prvega potujočega knjižničarja Lovra Stepišnika. Navzoče sta pozdravila župan Srečko Ocvirk in direktorica Knjižnice Sevnica Anita Šiško, v programu pa so sodelovali še Folkorna skupina Spomin Društva upokojencev Sevnica in Mažorete Sevnica.

Celoten razpored postajališč in časov postanka Posavske potujoče knjižnice na območju sevniške občine smo objavili tudi na naši spletni strani.

Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje iqtyomps Pomagajte nam preprečiti SPAM!