Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

Občinski svet se je v sredo sestal na 21. redni seji, ki je skladno z upoštevanjem vseh epidemioloških ukrepov potekala v sevniški kulturni dvorani oziroma preko spletne povezave.

sevnica


Člani sveta so se seznanili z Letnim poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2020. Inšpektorat je kljub posebnostim leta, povezanimi z epidemijo zaradi covida-19 in s tem prilagojenim načinom dela, opravil večino zastavljenih ciljev. Odstopanj v številu izrečenih ukrepov ni bilo zaznati, se pa prekrški navezujejo predvsem na nepravilno ločevanje in odlaganje odpadkov ter v povezavi z opravljanjem nadzora nad hitrostjo v prometu. Sprejeta je bila tudi Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2020. Tudi v prihodnje bodo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti v skladu z ugotovitvami na terenu in izpostavljeno problematiko.


Občinski svet je potrdil elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki ter sprejel potrjene in zaračunane cene, ki ostajajo na praktično enaki ravni. Občinski svet je potrdil elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe. Potrjene so tudi poenotene cene grobnin za grobne prostore in najemnine za uporabo mrliških vežic za leto 2021 za vsa pokopališča v občini Sevnica, oblikovane na podlagi občinskega odloka.


Z letošnjim letom je za Javno podjetje Komunala Sevnica pomembna novost pripojitev Javnega podjetja Plinovod Sevnica, za kar so bili na seji usklajeni in sprejeti vsi potrebni sklepi, s čimer bo omogočen vpis v sodni register in pravnomočnost pripojitve.


Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Sevnica, ki v glavnini pomeni uskladitve s spremembami zakonodaje. Do naslednje obravnave predloga bo občinska uprava pripravila še nekaj s strani občinskega sveta predlaganih korekcij.

Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sevnica, kar je posledica uskladitve stanja kategorizacije občinskih cest z dejanskim stanjem. Po predlogu odloka dolžina lokalnih cest znaša 248 kilometrov, dolžina javnih poti pa 283 kilometrov.


Potrdili so predinvesticijske zasnove in investicijske programe za tri velike projekte, ki so v obdobju do leta 2023 načrtovani za izvedbo in sofinancirani iz Evropskih skladov. Gre za projekt hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov, projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter projekt komunalnega opremljanja v sevniški poslovni coni.


Občinski svet se je seznanil z izvajanjem del na projektu Stadion Sevnica. Po temeljiti razpravi so bili sprejeti dogovori, da se skupaj s stroko nadaljuje priprava dokumentacije za dokončno stabilizacijo pobočja, kar je pogoj za načrtovano izgradnjo 400-metrske atletske steze z nogometnim igriščem. V nadaljevanju se preveri izvedljivost umestitve ostalih pomožnih objektov na pobočju.


Občinski svet je sprejel Strategijo razvoja športa v občini Sevnica do leta 2029. Vizija razvoja športa je usmerjena na šport kot kakovostno prvino zdravega načina življenja za vse občane, z raznoliko športno ponudbo za vse starostne skupine in v vseh življenjskih obdobjih ter v zagotavljanje pogojev za doseganje rezultatov v kategoriji vrhunskega športa.


Sprejet je Letni program športa za leto 2021. Občina s tem soustvarja pogoje za razvoj in izvajanje športa kot celote, za delovanje društev in izvajanje njihovih programov ter vlaga v investicije in vzdrževanje javnih športnih površin in objektov. Občina Sevnica v letu 2021 za dejavnosti na področju športa namenja sredstva v višini 560 tisoč evrov.


Občinski svet je sprejel tudi Letni program kulture za leto 2021. Program določa javni interes občine na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanja kulturne ustvarjalnosti, ljudske in kulturne dediščine, ki se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini. Občina Sevnica v letu 2021 za dejavnosti na področju kulture namenja sredstva v višini 880 tisoč evrov. Oba programa sta podlaga za pripravo javnih razpisov, ki bodo objavljeni v kratkem. S področja kulture je občinski svet na seji sprejel tudi Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov v občini Sevnica.


Občinski svet se je s strani predsednika Nadzornega odbora Občine Sevnica Alojza Gučka seznanil s poročilom o delu nadzornega odbora za leto 2020 ter s programom dela in finančnim načrtom za letošnje leto.


Sprejeli so Odredbo o ureditvi parkiranja na javnem parkirišču pri železniški postaji v Sevnici, kjer bo parkiranje še naprej brezplačno, omejeno pa na 12 ur. Sprejeli so tudi Odredbo o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Prešernovi ulici v Sevnici. Gre za časovno omejitev parkiranja z namenom povečanja frekvence uporabe parkirnih mest in rešitve problematike prezasedenosti parkirišč, pri čemer bo prva ura parkiranja bo brezplačna, za vsako nadaljnjo uro pa bo v času od 6. do 16. ure potrebno plačati 0,5 evra. Izjema bodo nedelje in prazniki.


Občinski svet je za predstavnico lokalne skupnosti v Svet javnega socialno varstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu imenoval Doris Možic Žičkar, za predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega socialno varstvenega zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca pa Franca Pipana.

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje dwlzuplm Pomagajte nam preprečiti SPAM!