Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

V sredo, 25. maja 2022, je na sevniškem gradu potekala 31. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica.

 sevnicna4

V sredo, 25. maja 2022, je na sevniškem gradu potekala 31. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica.
Pomočnica direktorice Centra za socialno delo Posavje Marjetka Smolič je predstavila poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2021. Upravičenci do te storitve so osebe, ki z občasno organizirano pomočjo ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in tako ostajajo v svojem bivalnem okolju in ne potrebujejo institucionalnega varstva.
Storitev obsega tri sklope opravil in sicer pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Na območju občine Sevnica storitev Pomoč na domu izvaja Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica, s katero je sklenjena pogodba o izvajanju in financiranju te storitve.
V letu 2021 je storitev Pomoč na domu koristilo 212 posameznikov in družin. Na mesečni ravni je bilo v povprečju v storitev vključenih 7,8 % več upravičencev kot v letu 2020 in kar 20,80 % več upravičencev kot v letu 2019. V letu 2021 je storitev prvič koristilo 86 upravičencev. Opravljenih je bilo 18.860,42 ur neposredne oskrbe in izvedenih 27.850 obiskov na domu upravičencev. Storitev iz proračuna v višini okrog 70 % sofinancira Občina Sevnica, v manjšem deležu pa tudi Republika Slovenija. S subvencijo se uporabnikom zagotavlja nižja cena in s tem prijaznejši dostop do te socialno- varstvene storitve.

Občinski svetniki so sprejeli Odredbo o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v občini Sevnica. Odredba stopi v veljavo s 1. avgustom 2022. Od tega dne naprej bodo parkirna mesta na modrih conah v mestu Sevnica plačljiva tudi za prvo parkirno uro in sicer 10 centov, vsako naslednjo uro pa 70 centov. Namen tega ukrepa je vzpostavitev pretočnosti parkirnih mest na modri coni, ki so prioritetno namenjena parkiranju za krajši čas. Z novo odredbo bo uvedena možnost plačila parkirnine preko mobilne aplikacije, Občina Sevnica pa pred pričetkom veljavnosti odredbe načrtuje postavitev dodatnih parkomatov.
Nadalje so sprejeli Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Sevnica ter se seznanili s participativnim proračunom za leto 2023. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Razpisna kvota je 120 tisoč evrov, rok za prijavo pobud pa je 10. junij 2022. V sklopu zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v javni uporabi je bil sprejet sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine na območju Sevnice.

V zaključnem delu seje so člani sveta podali pozitivno mnenje o kandidatki Vesni Vidic Jeraj za ravnateljico Osnovne šole Boštanj.

Podpis pogodbe za dograditev Osnovne šole Blanca
Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik uprave na javnem razpisu izbranega izvajalca, družbe Kostak d.d. Miljenko Muha sta včeraj podpisala pogodbo za rekonstrukcijo in dograditev Osnovne šole Blanca.

Predsednik uprave družbe Kostak d.d. Miljenko Muha in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk

Občina Sevnica želi zagotoviti primerne prostore za izvajanje pouka na Osnovni šoli Blanca, saj se število vpisanih otrok povečuje, skladno s tem pa se povečujejo tudi potrebe po dodatnem prostoru. V šolskem letu 2021/2022 šolo obiskuje 154 učencev, v vrtec je vključenih 72 otrok. Šola ima 35 zaposlenih. Šola nujno potrebuje ustrezen prostor in primerno opremo za delovanje kuhinje, večjo jedilnico, večjo garderobo ter prostore za vodstvo šole ter zbornico. V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija, ki zajema prenovo vhoda v šolo, razširitev kuhinje in posodobitev kuhinjske opreme, razširitev jedilnice in garderobe, ureditev prostorov za strokovne delavce in ureditev prostorov za vrtec. Predvidena je tudi gradnja novega dvoetažnega prizidka. V pritličju sta predvideni dve novi igralnici za 1. starostno obdobje s sanitarijami, garderoba za zaposlene,
tehnični prostor in dvigalo.V nadstropju sta predvideni dve novi učilnici, ureditev kabineta in dodatnega prostora za individualno delo. Dvoetažni prizidek predstavlja ločen objekt, za povezavo z obstoječim objektom bosta narejena preboj za vrata in povezava z obstoječim hodnikom.
Gradbena dela bodo stekla po zaključku letošnjega šolskega leta. Pogodbena vrednost del je 2.335.745,64 EUR.
Ravnateljica Osnovne šole Blanca Ksenija Juh je ob podpisu predstavila delovanje šole. Na šoli poleg šolske vzgoje deluje tudi vrtec s štirimi oddelki. Šolo sestavljajo tri zgradbe, centralni montažni objekt, kjer se nahaja kuhinja z jedilnico in učilnice, ter prizidek klasične gradnje, kjer so telovadnica, prostori za prvo triado in prostori za učitelje. V letu 2009 je bil na šoli odprt prvi oddelek za vrtčevske otroke, v naslednjih letih pa dodatni oddelki, zato so nekatere učilnice preoblikovali v igralnice. S povečevanjem števila otrok se je šola soočila s pomanjkanjem prostora. Izpostavila je, da bodo z rekonstrukcijo in prizidavo šole zagotovljeni primerni prostori, ki jih šola nujno potrebuje za zagotavljanje varnega in
spodbudnega učnega okolja.
Osnovno šolo Blanca v šolskem letu 2021/2022 obiskuje 154 učencev, v vrtec je vključenih 72 otrok, skupno torej 226 mladih. Šola ima 35 zaposlenih.
Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je poudaril, da je razvoj šolske in predšolske vzgoje v občini Sevnica zelo dinamičen. Osnovno šolo Blanca je pred desetimi leti obiskovalo precej manj otrok. Danes je število otrok podvojeno. V preteklem obdobju je bilo na podeželskih območjih v vrtec vključenih precej manj otrok. Danes je delež v vrtec vključenih otrok zelo visok. Občina Sevnica mora slediti tem trendom, če želi kraje kot je Blanca z zaledjem ohranjati privlačne za bivanje, delo in ustvarjanje. Rekonstrukcija in dograditev šole je zahteven in obsežen projekt, h kateremu pa vsi vpleteni pristopajo z zanosom in jasno zastavljenimi cilji. Izpostavil je pomembno vlogo projektnega nadzora in strokovnega pristopa izbranega
izvajalca k realizaciji projekta.
Predsednik uprave družbe Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., Miljenko Muha je izrazil zadovoljstvo ob dejstvu, da so projekti za dograditve šolskih objektov potrebni, saj nakazujejo na to, da mlade družine ostajajo v domačih krajih. Izpostavil je, da se bo družba Kostak držala časovnice projekta in kakovostno izvedla vsa gradbena dela ter pri tem tesno sodelovala tako s projektanti projekta kot nadzorno službo.
Projekt bo predvidoma zaključen konec aprila 2023.

Koordinacijski sestanek za pripravo projekta za II. fazo ureditve potoka Sevnična V začetku meseca maja so se na koordinacijskem sestanku za pripravo projekta za II. fazo ureditve potoka Sevnična srečali predstavniki Občine Sevnica, Direkcije Republike Slovenije za vode, Zavoda za varstvo narave, Zavoda za ribištvo Slovenije in podjetja iS projekt d.o.o., ki pripravlja projektno dokumentacijo.

Koordinacijski sestanek za II. fazo ureditve Sevnične

Investitor je Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode. Občina Sevnica je s podpisom sporazuma z ministrstvom prevzela naloge projektiranja in pridobivanja zemljišč za realizacijo obeh faz projekta. Hkrati Občina Sevnica nosi tudi vlogo povezovalca različnih deležnikov, ki
zaradi kompleksnosti naravnih sistemov potoka aktivno sodelujejo pri pripravi projekta.

Na terenskem ogledu so tako obravnavali predvidene ureditve na območju izvajanja projekta, to je gorvodno od Šmarja proti območju Poslovne cone INES. Projekt urejanja struge bo zasnovan tako, da bo na sonaraven način zagotovljena protipoplavna varnost območja, hkrati pa projekt naj ne bi negativno vplival na biotsko raznovrstnost območja.
Potok Sevnična je levi pritok reke Save v Sevnici, ki teče iz smeri Planine pri Sevnici proti urbanem centru mesta Sevnica v Šmarju. Hudourniški značaj potoka je z razlivanjem v preteklosti povzročal težave tamkajšnjim prebivalcem. Projekt varovanja Šmarja pred poplavami se je aktivno pripravljal daljše obdobje, vse od zadnjega hudournega delovanja Sevnične v avgustu 2005.


Projekt ureditve struge potoka Sevnična poteka v dveh fazah. Prva faza je zajemala ureditve struge v skupni dolžini 1.238 metrov na območju Šmarja. Izvedena je bil ureditev korita potoka z razširitvijo dna in poglobitvijo ter zvišanjem obrežnih zidov do potrebne višine. Ureditve so bile zaključene v začetku letošnjega leta, ko je bila podpisana tudi pogodba za projektiranje II. faze ureditve. Protipoplavna ureditev struge potoka Sevnična od konca naselja Sevnica do območja Poslovne cone INES bo obsegala manj gradbenih posegov s postavitvijo zidov za oblikovanje korita
potoka, saj gre za redkeje poseljeno oziroma neposeljeno območje, kjer je mogoče ustrezne ureditve zagotoviti s trajnostnimi naravnimi materiali.
Projektna dokumentacija bo pripravljena predvidoma do konca letošnjega leta. Pri njeni izdelavi bodo upoštevane možnosti za celostno ureditev območja z elementi, ki niso del projekta: izgradnja pločnikov, umestitev kolesarske steze, umestitev javne razsvetljave in izgradnja dodatnega mostu čez potok.

sevnicna3sevnicna2

sevnicna2sevnicna

Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje eitpsqbx Pomagajte nam preprečiti SPAM!